En
 • دکتری (1378)

  زراعت

  ،

 • دکتری (1375)

  مهندسی کشاورزی ، زراعت

  مک گیل،

 • کارشناسی‌ارشد (1367)

  مهندسی کشاورزی ، زراعت

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1365)

  مهندسی کشاورزی ، زراعت

  دانشگاه شیراز،

 • فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • مطالعه تنش‌های محیطی و تغییر اقلیم بر گیاهان زراعی،دارویی ومعطر

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Effect of Priming and Foliar Application of Different Amino acids on yield and yield components of Lentil (Lens culinaris Medik.) in Late Sowing

  Ali Heidarzadeh, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Hossein Ebrahimi Esborezi
  Journal PapersIranian Journal Pulses Research , 2021 May 22, {Pages }

  Abstract

  Introduction Lentil is used mainly for human consumption as a source of protein and carbohydrate in soups, stews and vegetarian dishes. It is grown to improve economic returns to producers, diversify and lengthen crop rotations and reduce the requirement for nitrogen fertilizer. Lentil, a member of the legume family, Leguminosae, can supply a significant part of its nitrogen requirement by fixing nitrogen from the air when inoculated with the appropriate rhizobial inoculant. The pattern of nutrients in the proximal composition of lentil is similar to that of other grain?legumes, but seed protein content (19.5–35.5%). Fiber concentration is low and is largely within the seed testa, so the fiber in lentil meal can be reduced if it is de-hul

  Effect of the bio-fertilizers on the steviol glycosides (SGs) content and biomass in Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni at vegetative and flowering stages

  Raziye Zare Hoseini, Ebrahim Mohammadi Goltapeh, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Ali Heidarzadeh
  Journal PapersScientia Horticulturae , Volume 275 , 2021 January , {Pages 109658 }

  Abstract

  Stevia rebaudiana Bertoni is a unique medicinal herb mostly utilized for substitution of the sugar, producing zero-calorie sweeteners known as steviol glycosides (SGs), including stevioside (ST), rebaudioside A (RA), rebaudioside F (RF), rebaudioside C (RC) and dulcoside (DU). While bio-fertilizers have been demonstrated to enhance the production of secondary metabolites in many plant species, their effects on S. rebaudiana have not been thoroughly studied. This paper presents a study on the effects of bio-fertilizers and their interactions on modifying and improving the SGs content and biomass production in S. rebaudiana at two growth stages, vegetative and flowering. Vermicompost (V) and cow manure (M) (as soil amendments), and garden soi

  Improvement the Soil Physicochemical Properties and Fenugreek Growth Using Zeolite and Vermicompost under Water Deficit Conditions

  Abolfazl Baghbani-Arani, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Mona Poureisa
  Journal PapersJournal of Soil Science and Plant Nutrition , 2021 February 19, {Pages 16-Jan }

  Abstract

  The low percentage of soil organic matter, especially in sandy soils in most arid and semiarid regions of the world including Iran, and the increase in the indiscriminate use of chemical fertilizers and the resulting environmental damages make it inevitable to use organic fertilizers and soil amendments for increasing the water and fertilizer efficiency in sustainable agriculture. This study aimed to investigate the physicochemical changes of soil under the organic and mineral treatments of nitrogen and zeolite and alleviation of water stress in fenugreek (Trigonella foenum-graecum). The experimental treatments included five irrigation regimes (without stress, mild water deficit stress, and severe water deficit stress (irrigation after depl

  Correction to: Improvement the Soil Physicochemical Properties and Fenugreek Growth Using Zeolite and Vermicompost under Water Deficit Conditions

  Abolfazl Baghbani-Arani, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Mona Poureisa
  Journal PapersJournal of Soil Science and Plant Nutrition , 2021 March 5, {Pages 01-Jan }

  Abstract

  A Correction to this paper has been published: https://doi.org/10.1007/s42729-021-00452-w.

  Investigation of yield, phytochemical composition, and photosynthetic pigments in different mint ecotypes under salinity stress

  Seyyed Jaber Hosseini, Zeinolabedin Tahmasebi‐Sarvestani, Hemmatollah Pirdashti, Seyed Ali Mohammad Modarres‐Sanavy, Ali Mokhtassi‐Bidgoli, Saeid Hazrati, Silvana Nicola
  Journal PapersFood Science & Nutrition , 2021 January , {Pages }

  Abstract

  Salinity stress is one of the main limiting factors of medicinal plant growth and may affect their characteristics and chemical composition. In order to evaluate the response of different species of Iranian mint to salinity stress, an experiment was designed in greenhouse conditions. In this experiment, six Iranian mint species were cultivated in pots under different salinity stress including 0, 2.5, 5, and 7.5 dS/m. The chlorophyll indices (a, b, total, and a/b ratio), carotenoids, total anthocyanin, total phenolic and flavonoid content, antioxidant activity, dry matter yield, and essential oil content were measured in two different harvest stages. Salinity stress affected various measured traits. The results showed that despite the negat

  Evaluation of changes in fatty acid profile, grain, and oil yield of Carthamus tinctorius L. in response to foliar application of polyamine compounds under deficit irrigation?…

  Kayvan Fathi Amirkhiz, Majid Amini Dehaghi, Seyed Ali Mohammad Modares Sanavy, Alireza Rezazadeh
  Journal PapersIndustrial Crops and Products , Volume 161 , 2021 March 1, {Pages 113231 }

  Abstract

  Safflower is an oilseed plant rich source of omega 3 and 6 whose fatty acids composition may be affected by water deficit stress. Thus, filed experiments were conducted in Tehran, Iran during 2017 and 2018 growing seasons to investigate the influence of foliar application polyamines on fatty acid compositions and agronomic traits under deficit irrigation stress as a split plot with four replications. The studied treatments included irrigation at two levels of normal irrigation (I1, 50 %) and deficit irrigation at flowering stage (I2, 75 %) (irrigation after depletion of 50 % and 75 % moisture of field capacity, respectively) as the main plot and foliar application treatments at 10 levels included (water foliar application or control, foliar

  Assessment of morpho-physiological and quantitative and qualitative yield of Peppermint (Mentha piperita L.) under different irrigation regimes and application of different?…

  Hossein Ebrahimi Sborezi, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Abolfazl Baghbani Arani
  Journal PapersEnvironmental Stresses in Crop Sciences , 2021 June 22, {Pages }

  Abstract

  Introduction Water and nitrogen fertilizer are major determinants of the level of agricultural production in the world, in addition to the quantity and quality of Medicinal plants are also effective. Iran's climate is mainly dry and semi-arid, in such a situation, where abnormal environmental stresses occur for plants. Improving crop yields in these stress conditions require good management of inputs (such as water and nutrients), their amount and type, and knowledge of physiological processes and plant defense mechanisms is essential. Water stress can significantly alter the metabolism of plants and reduce growth and photosynthesis and ultimately yield of plants. In this situation, effective management of water consumption in agriculture i

  Irrigation and fertilizer treatments affecting rosmarinic acid accumulation, total phenolic content, antioxidant potential and correlation between them in peppermint (Mentha?…

  Hamed Keshavarz Mirzamohammadi, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Fatemeh Sefidkon, Ali Mokhtassi-Bidgoli, Mohammad Hossein Mirjalili
  Journal PapersIrrigation Science , 2021 April 12, {Pages 13-Jan }

  Abstract

  One of the greatest challenges in recent years is providing enough food to feed the increasing world population, while available freshwater resources become limited. However, effective fertilizer management has also a fundamental role to improve yield quality and quantity. A field experiment was conducted over 2 years, using a split-plot arrangement in a randomized complete block design. The experiments had three water deficit severity treatments: 25%(control), 40%(mild stress), and 55%(severe stress) depletion from the available water. The subplot division consisted of six fertilizer treatments; FR 1: unfertilized (control), FR 2: 140 kg ha− 1 urea; FR 3: 105 kg ha− 1 urea+ 3.3 ton ha− 1 vermicompost; FR 4: 70 kg ha− 1 urea+ 6.6 to

  Improving water deficit tolerance of Salvia officinalis L. using putrescine

  Maryam Mohammadi-Cheraghabadi, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Fatemeh Sefidkon, Sajad Rashidi-Monfared, Ali Mokhtassi-Bidgoli
  Journal Papers , 2021 April 21, {Pages }

  Abstract

  To study the effects of foliar application of putrescine (distilled water (0), 0.75, 1.5, and 2.25 mM) and water de cit stress (20%, 40%, 60%, and 80% available soil water depletion (ASWD)) on the physiological, biochemical, and molecular attributes of sage, a factorial experiment was performed in a completely randomized design with three replications in the growth chamber. The results of qRT-PCR analysis showed that putrescine concentration, irrigation regime, and the two-way interaction between irrigation regime and putrescine concentration signi cantly in uenced cineole synthase, sabinene synthase, and bornyl diphosphate synthase relative expression. The highest concentration of 1, 8-cineole, camphor, αthujone, β-thujone, cineole synth

  The effect of seed priming and foliar application of anti-stress materials on quantitative and qualitative yield of chickpea (Cicer arietinum L.) Adel cultivar under irrigation?…

  E Zarei, SAM Modarres-Sanavy
  Journal PapersEnvironmental Stresses in Crop Sciences , Volume 14 , Issue 1, 2021 January , {Pages }

  Abstract

  Introduction: The chickpea is mainly cultivated in agricultural systems in arid and semi-arid regions and needs low input. Specifications such as the ability to fix nitrogen, deep rooting and the effective use of atmospheric depression have led the plant to play an important role in stabilizing crop production systems. On average chickpea seed contain 23% protein is highly digestible. Water deficit stress is the most important factor limiting the growth and agricultural products in arid and semi-arid regions of the world. Drought stress is one of the most important factors in grain yield reduction of chickpea during pod formation and grain filling. Amino acids amino acids Subject Category: Chemicals and Chemical Groups

  Effect of Late-Season Drought Stress and Foliar Application of ZnSO 4 and MnSO 4 on the Yield and Some Oil Characteristics of Rapeseed Cultivars

  Ghorban Khodabin, Zeinolabedin Tahmasebi-Sarvestani, Amir Hossein Shirani Rad, Seyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy, Seyed Mohammad Hashemi, Esmaeil Bakhshandeh
  Journal PapersJournal of Soil Science and Plant Nutrition , 2021 April 22, {Pages 13-Jan }

  Abstract

  This study aimed to investigate the effect of late-season drought stress and foliar application of zinc sulfate (ZnSO 4) and manganese sulfate (MnSO 4) on quantitative and qualitative traits of different rapeseed cultivars in 2 years. Treatments were included two levels of irrigation (normal and drought stress), four levels of micronutrient foliar application (water spraying, ZnSO 4, and MnSO 4, separately, and combined application of them), and three rapeseed cultivars (Nima, R15, and KS7). Results indicated that the qualitative and quantitative traits were significantly affected by irrigation, cultivars, and foliar application treatments. The highest seed oil content (43.9%), oil yield (2175.9 kg ha− 1), oleic acid (62.56%), and linolei

  Exogenously used boron and 24-epibrassinolide improved oil quality and mitigate late-season water deficit stress in camelina

  S Aghdasi, M AghaAlikhani, SAM Modarres-Sanavy, D Kahrizi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The effect of deficit irrigation and foliar application of polyamines on seed and oil yield, water use efficiency and fatty acids of spring safflower seed oil (Carthamus …

  K Fathi Amirkhiz, M Amini Dehaghi, SAM Modarres Sanavy, A Rezazadeh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Assessment of Germination Characteristics and α and β Amylase Activity of Indian Cheese Maker (Withania coagulans) Seed in Response to Scarification and Potassium Nitrate

  M Ghanbari, SAM Modarres-Sanavy, A Mokhtassi-Bidgoli
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Phytochemical and physiological changes in Salvia officinalis L. under different irrigation regimes by exogenous applications of putrescine

  M Mohammadi-Cheraghabadi, SAM Modarres-Sanavy, F Sefidkon, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Assessment of morpho-physiological and quantitative and qualitative yield of Peppermint (Mentha piperita L.) under different irrigation regimes and application of different …

  H Ebrahimi Sborezi, SAM Modarres-Sanavy, A Baghbani Arani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Correction to: Improvement the Soil Physicochemical Properties and Fenugreek Growth Using Zeolite and Vermicompost under Water Deficit Conditions

  A Baghbani-Arani, SAM Modarres-Sanavy, M Poureisa
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Irrigation and fertilizer treatments affecting rosmarinic acid accumulation, total phenolic content, antioxidant potential and correlation between them in peppermint (Mentha …

  HK Mirzamohammadi, SAM Modarres-Sanavy, F Sefidkon, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The effect of seed priming and foliar application of anti-stress materials on quantitative and qualitative yield of chickpea (Cicer arietinum L.) Adel cultivar under irrigation …

  E Zarei, S Modarres-Sanavy
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Evaluation of changes in fatty acid profile, grain, and oil yield of Carthamus tinctorius L. in response to foliar application of polyamine compounds under deficit irrigation …

  KF Amirkhiz, MA Dehaghi, SAMM Sanavy, A Rezazadeh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  /pro/academic_staff/modaresa/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   مديريت پايدار بوم نظام هاي زراعي ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي توليد گياهان زراعي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي رشد و نمو گياهان زراعي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   تكنولوژي بذر ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي آماري در علوم كشاورزي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي آماري در علوم كشاورزي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   توليد پايدار گياهان زارعي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   برنامه ريزي الگوي كشت ( واحد)
  • 1399
   غفوري عباسي, زهرا
   تأثير مقادير مختلف سركه چوب و بيوچار بر رشد و ميزان ژل در آلوئه‌ورا تحت تنش كم‌آبي
  • 1400
   ساعدي, سجاد
  • 1400
   عابدي, اميرمحمد
  • 1400
   عظيم بكلو, ناديا
  • 1395
   روستا, عطيه
   پاسخ گياه كاملينا (Camelina sativa L.)، به تنش كم آبياري و كاربرد آسكوربيك اسيد و گلوتاتيون
  • 1396
   نظري سندي, خديجه
  • 1397
   دولتمندشهري, نرگس
  • 1397
   نجف علي زاده, سهيلا
  • 1399
   شريفي, حيدر
  • 1399
   علي اكبرزنجاني, شهرزاد
  • مدیر گروه زراعت
  • مدیر گروه زراعت
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است