En
 • دکتری (1381)

  شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1376)

  شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنشهای چند جزیی
 • سنتز ترکیبات هتروسیکل

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دکتری
   استریوشیمی پیشرفته (3 واحد)
   دانشکده علوم پایه، گروه شیمی آلی
  • کارشناسی ارشد
   طیف سنجی آلی پیشرفته (3 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   استريوشيمي پيشرفته (3 واحد)
   دانشکده علوم پایه، گروه شيمي
  • كارشناسي ارشد
   شيمي آلي پيشرفته (3 واحد)
  • 1393
   رضائیه راد, رضا
   كاربردهاي سنتزي مشتقات 2-اكسو-2فنيل اتان تيولات براي تهيه تركيبات هتروسيكل از طريق واكنش هاي جند جزئي
  • 1395
   باقری نژاد, اکرم
  • 1395
   فرج پور, بهناز
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است